Family book of Princess Louise of Saxe-Gotha-Altenburg

Spouses