Family book of Frederick II, Duke of Saxe-Gotha-Altenburg

Spouses