Family book of Frederick III, Duke of Saxe-Gotha-Altenburg

Spouses