Family book of Augustus, Duke of Saxe-Gotha-Altenburg

Spouses