Family book of Francis Josias, Duke of Saxe-Coburg-Saalfeld

Spouses